Asiakasreskiteriseloste

Henkilötietolain (523/1999 10 §:n) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Karibu Oy
Y-tunnus 1831041-0
Pajatie 8 40630, JYVÄSKYLÄ
Puh. 020 7529 440

YHTEYSHENKILÖ
Ilona Saarinen
ilona.saarine (a) karibu.fi
040 5761320

REKISTEIRN NIMI
Karibu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin sekä palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Y-tunnus
– Yrityksen nimi
– Kontaktihenkilön nimi
– Asema yrityksessä
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Yrityksen osoitetiedot
– Tietoa asiakkuudesta

HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN
Karibu Oy:n CRM- järjestelmän Taimerin palvelimella ja sähköpostijärjestelmässä Mailchimp.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri on koostettu Karibu Oy:n asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tieto lisätään rekisteriin myös asiakkaan asioidessa Karibu Oy:n kanssa mukaan lukien myös internetsivuilla vierailtaessa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupallisten asiakastietojärjestelmien tietokannoista.

TIETOJEN LUOVUTUS
Rekisterinpitäjä Karibu Oy ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti asiakastietojärjestelemässä. Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan vain sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä.

Henkilöllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.